امروز هم یه روزیه از روزایی که میگذره! 
میگذره دیگه!
مهمه که چجوری میگذره؟
می نویسم که یادم  بمونه چجوری گذشته ...

No comments:

Post a Comment