"ص" امروز زنگ زد و گفت که آزمایش مثبت بوده و قراره مامان بشه ...
فک کنم خیلی خوشحاله ...
من اما هنوز خیلی نمی فهمم چرا آدما بچه دار میشن! نمی دونم چی از این دنیا دیدن که می خوان بچه هم بیاد و ببینه! 
کلا از لحاظ فلسفی با بچه دار شدن مخالفم. شاید یه روز یه بچه ای رو که به دنیا اومده به فرزند خوندگی قبول کنم ولی فک نمی کنم بخوام بچه دار بشم! 
نمی دونم! شاید هم یه روز نظرم عوض شد! 

No comments:

Post a Comment