قبلنا معذرت خواهی کردن واسم خیلی سخت بود! یعنی تقریبا یادم نمیاد که هیچ وقت معذرت خواهی کرده بوده باشم! نه اینکه نپذیرم که اشتباه کردم! ولی نمی تونستم معذرت بخوام! اصلا نمی چرخید رو زبونم!
از وقتی که با آقای همسر دوست شدم کم کم یاد گرفتم که معذرت خواهی اونقدر ها هم سخت نیست! حتی یه وقتایی همچین آرومت هم میکنه D:

No comments:

Post a Comment