امروز گندم گذاشتم واسه سبزه عید...
دلم واسه حال و هوای اسفند تنگ شده ...

No comments:

Post a Comment