صبحی فیلم همایش روحانی رو دیدم
حالم خیلی بد شد... یاد چهارسال پیش افتادم ... شور و شوقمون ...
یه لحظه ترسیدم از امیدهایی که باز ممکنه نا امید بشه ...
واقعا نمی دونم کار درست چیه 
اگه بودم ایران رای میدادم ولی سعی میکردم دل نبندم 
اگه شنبه این ددلاین لعنتی نبود میرفتم نیویورک و با لباس و دست بند سبز میرفتم رای میدادم
خیلی بعید میدونم که بذارن عارف یا روحانی رئیس جمهور بشن 
امیدوارم که جلیلی نشه! خود طالبانه یارو! 
باید دید روزهای بعدی چی پیش میاد ...

No comments:

Post a Comment