رفتم kayak قیمت یه پرواز و چک کنم دیدم آخرین چیزی که چک کرده بودم نیویورک لندن بود
کم اورده بودم! بد جووری! بی خبری آدم و میکشه! 
دلم اندازه کون مورچه واسش تنگ شده ...

No comments:

Post a Comment