آهنگ پیش درآمد و گوش می دادم هوس سیگار کردم! رفتم به ص گفتم دلم هوس سیگار کرده. گفت به شوهرت بگم با کمربند بزندت سیاه شی هوس سیگار نکنی!! گفتم من و ایران میدیدی خودت با کمربند میزدیم! یه فنجون قهوه میریختم ترک یا فرانسه و با یه زیر سیگاری کریستال که می ذاشتم کنار دستم و یه دو تا کتاب و یه سری کاغذ هم دور و برم بود و سیگار می کشیدم و احساس می کردم که ما روشنفکرا کجا میریم؟! ...
کلی خندیدیم دو تایی؛‌ گفت چه آدم گهی بودی ... اگه میدیدمت با کمربند میزدمت 
دوره ای بود واسه خودش؛ هرچند اصالت نداشت ... 

No comments:

Post a Comment