همه آدما آدمن!
بهتر و بدتر دارن
ولی خوب و بد ندارن
همه اشتباه می کنن
کمتر و بیشتر داره؛ ولی همه اشتباه می کنن
نباید رو یکی زیادی حساب کرد ... توقع داشت ...

توی هر مرحله ای از دوستی هام می فهمم که باید کمتر از این رو آدما حساب کنم ...
داره میل می کنه به سمت صفر...!!

No comments:

Post a Comment