دلم از دست آدما گرفته
هنوز یاد نگرفتم که از آدما بگذرم 
هر دفعه یه چیز جدید می بینم و درس های جدید ...
انگار این فرایند بزرگ شدن تمومی نداره ...

No comments:

Post a Comment