یکی هم بود واسه اینکه بگه شوهرش چقدر مرده می گفت تو همون دو سه تِرای اول حامله شده ...

No comments:

Post a Comment