سارا میگه مطمئنی تو لب آزمایش می کنه؟! شاید پای یه دختر در میون باشه ;)
میگم نمی دونم! ولی مهم اینه که میاد خونه هپی ه ...
میگه خوش به حالش! چه روشن فکری  :))

No comments:

Post a Comment