نمی دونم چرا هنوز درگیر آدمام
آدما رو پشت سر میذارم و باز یه سری جدید با بازیای جدید وارد میشن 
هرچی هم سطح توقعم و پایین میارم باز انگار کافی نیست
انگار که باید از دور با آدما رابطه داشته باشی و یه حبابی دور خودت داشته باشی 
سختمه ...

No comments:

Post a Comment