حدیث داریم که میگه: قدر دوستاتون رو بدونین قبل از اینکه قدرشون رو بدونین!!
 

No comments:

Post a Comment