الآن بحث داغ قانونی بودن ازدواج همجنسگرا هاست! اوباما ازش حمایت کرده و CNN داره با آدمای مختلف مصاحبه می کنه! 
من خیلی قبلنا باهاش موافق نبودم! بیشتر از این لحاظ که می توننن فرزندخونده داشته باشن و معتقد بودم که بچه ممکنه از لحاظ روحی آسیب ببینه وبچه نیاز به پدر و مادر داره و ...
راستش الآن احساس می کنم که اینکه بچه بدون محبت و سرپرستی  بزرگ بشه  بدتره تا اینکه دو تا پدر یا دو تا مادر داشته باشه! الآن اصلا احساس بدی نسبت به این قضیه ندارم 
شاید یه نسل یا دو نسل باید بگذره تا بفهمی که آیا این قضیه دوتا مادر یا پدر واقعا تاثیر بد واضحی داشته یا نه! 

No comments:

Post a Comment