دارم مسابقات المپیک و نیگاه می کنم از تلویزیون ایران
یه آهنگ مسخره می خونه بعد از مدال طلا 
دارم غرغر می کنم که اه! این چه آهنگیه! با این خزعبلاتشون! 
نمی فهمم کجا غرها تبدیل میشه به اشک! 
دلم تنگ شده! دلم تنگ شده!
کی می فهمه؟! 

No comments:

Post a Comment