می نویسم که یادم نره!
می دونم که ممکنه باز هم مثل دور قبل تقلب بشه ولی باز گفتم شاید که نشه ...
هی به خودم گفتم که نباید دل ببندی! ولی مث که بستم!
دل بستنی رو مث که باید بست!
دل و که بستیم! ولی خیلی نا امید نشیم حالا!

No comments:

Post a Comment