یعنی یکی باید جلوی این دختره، نوشی رو بگیره! رفته زده رو شونه هم لبی ایتالیاییمون گفته
 see you in soccer world cup final bro! :)))
یارو میگه حالا یه والیبال و بردینا!! 

No comments:

Post a Comment