میون حرفا یه جایی وقتی بغض خفه ام می کنه تلفن و قطع می کنم...

No comments:

Post a Comment