توی مود panic ام چند روزه ...
یعنی احساس می کنم خودم و باید برای بدترین حالت ها آماده کنم و خوب، طبیعتا فکر کردن به بدترین حالت ها حالم و خیلی بد میکنه!
کلا روزای خوبی نیست ... هرکدوم از بچه ها یه جوری حالشون گرفته شده! هیچ کی حالش خوب نیست! 
این روزا هم میگذره!

No comments:

Post a Comment