تو ذهنم چه راحته با همه حرف زدن ...
با "ر" بشینیم چای بخوریم 
اون گِله کنه من گِله کنم ...
هم سوء تفاهم ها تموم شه؛ بخندیم و فراموش کنیم ...
تو ذهنم خیلی راحت میشه با همه دوست بود
کسی دل کسی رو نمیشکنه: نیش نمی زنه! زبون آدما تلخ نیست ...
کاش می شد اونجا همیشه زندگی کرد
بدم میاد از این دنیای واقعیت ها!

No comments:

Post a Comment