friends از اون سریال هاست که هنوز تکراری نشده دیدنش! هنوز باهاش می خندم...

زندگی یه جور به همریخته ای شده! استرس دارم ... تبخال هم زدم!
باید میل بزنم به استادم! ولی هی امروز فردا می کنم! 
آدما فعلا ازم بیشتر انرژی می گیرن تا اینکه انرژی بدن! 

No comments:

Post a Comment